2005/Dec/03

เฮ้อ.... ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะ กะลังนอนอยู่แท้ๆ วันนี้วันเสาร์ ก้อกะว่าจะตื่นซักบ่าย 3

หลังจากที่ไม่ได้นอนตื่นสายมานานแล้ว แต่แล้วก้อ....... มีโทรศัพท์มา

오 수열씨 เค้าจะเอางาน 대출 ที่ให้เราแปลไว้อ้ะ ถามว่าเสร็จรึยัง ก้อเรายังไม่ได้แปลเลยซักกะตัว

ซวยไปเลย...... 어떻게 하면 좋을까? 누구든지 나에게 도와 주세요.

เราก้อเลยขอเลื่อนส่งไปเป็นวันศุกร์ที่ 9 ธันวา จะทันมั๊ยล่ะ ศัพท์เฉพาะทั้งนั้นเลย

เกิดมาก้อไม่เคยกู้เงินอะไรกะเค้าเลย จะรู้เรื่องดีมั๊ยเนี่ย ภาษาไทยยังไม่เข้าใจ แล้วนี่ต้องแปลเป็นเกาหลี

꼭 죽겠다 ! ! ! ! !

การบ้าน + งาน + พรีเซนต์เสร็จ กะว่าจะสบายซักอาทิตย์นึง ที่ไหนได้ มาต่องานแปลอีก

หนังสือสอบก้อยังไม่ได้อ่านซักตัว ไม่ได้อ่านทบทวนศัพท์เล้ยยย ยากยากทั้งนั้น

예습 + 복습 อีก ของทุกวิชาเลย สอบฝรั่งเศสทุกวันพุธอีก.........................

일이 많아서 꼭 죽겠다.

อยากเรียนจบเร็วๆ แล้วอ้ะ ยิ่งเรียนยิ่งยาก เบื่อ เบื่อ งานมาก ........................ ใครก้อได้ช่วยที


edit @ 2005/12/03 13:38:21
edit @ 2005/12/03 13:39:07

Comment

Comment:

Tweet


คนใช้ในการสวมรองเท้า ugg เพื่อให้เท้าของพวกเขาอบอุ่นในสภาพอากาศเย็น แต่ตอนนี้ในเวลาที่ทันสมัยคนชอบพวกเขาได้รับมีลักษณะที่ดี
#212 by Ugg On Sale (184.22.230.196) At 2011-11-15 16:17,
ในช่วงเวลาฤดูหนาวที่หญิงแต่ละคนและทุกคนจะต้องการรองเท้าฤดูหนาวผู้หญิงของตัวเองของเธอ คุณจะพบว่ามากเกินกว่าไม่กี่ของพวกเขาที่มีรอบตลาดในวันนี้ ไม่ว่าสิ่งที่สไตล์ของคุณมีขนาดหรือรูปร่างไม่ได้คุณจะได้พบกับรองเท้าหิมะของผู้หญิงที่เป็นที่เหมาะสมสำหรับคุณ
#211 by Snow Boots (64.235.54.30) At 2011-10-31 13:50,
A true love is an unconditional love in which pay without thought of gain; a sincere love is a selfless love in which thinking about others rather than himself; a healthy love is a comfortable love which contain concern rather than interposition,<strong><a href="http://www.panjewellery.com/">pandora bracelets and charms</a></strong> communication rather than inquest, respect rather than interference, help rather than substitute, toleration rather than nit-pick.
#210 by pandora bracelets and charms (220.178.103.66) At 2010-07-16 10:16,
꼭 죽겠다 !
#209 by pandora style beads (89.19.17.2) At 2010-07-12 14:29,
Thanks for that recommendation; it is really helpful for me !
#208 by pandora bracelet charms (89.19.6.178) At 2010-07-12 08:44,
very useful, thank you!
#207 by links of london bracelet (89.19.6.178) At 2010-07-12 08:42,
Vraiment bien ce blog, merci pour toutes ces infos
#206 by ed hardy schuhe (89.19.6.178) At 2010-07-12 08:42,
very best blog!
#205 by pandora style beads (89.19.6.178) At 2010-07-12 08:33,
kuVmmi <a href="http://xbqefbpuwwli.com/">xbqefbpuwwli</a>, [url=http://icutdgkbtqfn.com/]icutdgkbtqfn[/url], [link=http://evdibacwtrfn.com/]evdibacwtrfn[/link], http://gqsvogmjyumy.com/
#204 by saplpm (173.212.206.186) At 2010-07-05 07:16,
comment2, ìîñêâà êîíòàêòû çíàêîìñòâ, cjhjdh, èíòèì çíàêîìñòâà â ñåëÿòèíî, 736, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà â ìóðìàíñêå, rkm, èøó äåâóøêó ñ ïàâëîäàðà çíàêîìñòâà, %-OOO, âèðòóàëüíûûé ñåêñ, 504, àëìàòûçíàêîìñòâà, zgn, äåâêè êîòîðûå õîòÿò ïîçíàêîìèòñÿ, 5129, ñýêñ çíàêîìñòâ â íàáåðåæíûõ ÷åëíàõ, 8078, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ â íîâîñèáèðñêå, wrktkv, îáüÿâëåíèå çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé, 666, ñåêñ çíàêîìñòâà â êðàñíîêàìñêå, 9252,
#203 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:42,
comment3, ñàéò çíàêîìñòâ ìóñóëüìàíîê â êàçàõñòàíå, 223676, ñåêñ ñåé÷àñ èðêóòñê, 29696, ïîçíàêîìëþñü äëÿ èíòèìà ìîñêâà, juds, çíàêîìñòâà â óôå ïî ñåêñ, :-)), çíàêîìñòâà äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà îìñê, 8-], êîìàðîâñêèé þðèé ñàéò çíàêîìñòâ, =DD, áóçóëóêñêèå çíàêîìñòâà, 8-PPP, luckylovers çíàêîìñòâà, 8))), ðàìáëåïð çíàêîìñòâà, 733444, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíèíàìè, 369154,
#202 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:42,
comment1, èçðàèëüñêèå òðàõ çíàêîìñòâà, 8-OOO, èíòèì òâåðü äåâóøêà, :((, çíàêîìñòâà ìàäðèä, 8[[, ñàìàðñêèé ñàéò ðàìáëåð çíàêîìñòâà, qrh, çíàêîìñòîâ ñ èíîñòðàíöåì, 806492, map2, uuia, ñìîëåíñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, 8-O, ñàéò çíàêîìñòâ ãëóõî íåìûõ, =-], ïîïóëÿðíûé èñïàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 02188, èíòèì çíàêîìñòâî äíåïð, %-), ñàéò çíàêîìñòâ îäèí äâà òðè, =-PP, ñëóæáà çíàêîìñòâ íîðèëüñê, >:-(, ïîçíàêîìèòñÿ â áèøêåêå, 168, ñàéò çíàêîìñòâ áåëîðóñè, =-PPP, èíòèì çíàêîìñòâà æèçäðà, 417882, ãåé ïàðíè çíàêîìñòâà ïèòåð, 401, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì èç êðàñíîäàðà, 30885,
#201 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:11,
comment5, çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, 12203, àðìåíèÿ ñà, 8], êðàñíîäàð ìèõàèë àëåêñàíäðîâè÷ çíàêîìñòâà, 449529, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêàìè ìîñêâå, 8((, çíàêîìñòâà ñ ïîæåëûìè, 786, ñåêñ çíàêîìñòâà â áåíäåðàõ òèðàñïîëå, %O, map5, :(, çíàêîìñòâà äëÿ ëûñûõ, 143, ñàéòû ëåñáèéñêèõ çíàêîìñòâ, :DDD, Çíàêîìñòâî ìîëîäåæíàÿ, :-P, îëüãà èâàíîâà çíàêîìñòâà, %PPP, çíàêîìñòâà â ðåñïóáëèêè êîìè çíàêîìñòâà, 8OO, áðà÷íûé ñàéò çíàêîìñòâ, >:-O, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè âî âëàäèâîñòîêå, =-[[, Çíàêîìñòâà êàçàõñòàíå, rkf, ñåêñ ìåäâåæüåãîðñê, >:D, ñåêñà èçìó÷åííûé, =D, áþðî çíàêîìñòâ ãîðÿ÷åãî êëþ÷à, >:[[,
#200 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:44,
comment5, áèñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà áàøêèðèè, earpxn, çíàêîìñòâà ïîðíî àíàë, >:-[[, ñàéòû áäñì çíàêîìñòâ, uekxfg, ïðåäëîæåíèå çíàêîìñòâà, 979, çíàêîìñòâà òàøêåíò äåâóøêè, =OO, çíàêîìñòâî äëÿ ññåêñà ñ ãååì, >:[, ñàéòû çíàêîìñòâ ðîñòîâ äîíó, chhr, çíàêîìñòâî ñ òðàíñâåñòèòàìè ìîñêâû, cfakp, îäèíî÷åñòâ äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ, 31024, çíàêîìñòâà äåâóøêè èòàëèÿ, =-], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â àçíàêàåâî, jdoyz, çíàêîìñòâà ìàììáà ñàìàðà, zmuh, çíàêîìñòâî ñ ïîìîùüþ àñè, =DD, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ëþáåðöû, 567364, çíàêîìñòî óêðàèíå, >:D, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ðîñòîâå, 041, ñåêñ â òâîåì ãîðîäå, 66904, î÷åíü âûñîêàÿ äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ, 06641, çíàêîìñòâà àçåðáàéäæàíà íåâåñòû, agwhta,
#199 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:23,
comment3, áàëàêîâî ñàðàòîâñêîé çíàêîìñòâà, 738806, çíàêîìñòâà âîâèê ìîëîäûå, =-)), Çíàêîìñòâî áîãîðîäèöê, 309754, çíàêîìñòâî áåá, =-D, ïåòðîâñêî ðàçóìîâñêàÿ çíàêîìñòâî, =[[[, ñàéò çíàêîìñòâ ðîëåòàðñêå ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, vqjvny, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ áîãîìîëîâîé ìàðèíîé, :PP, òîëüêî èíòèì çíàêîìñòâà îðåíáóðãà, 72396, áè çíàêîìñòâà â ðÿçàíè, rpdf, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåìöåì, 445, ìàéë çíàêîìñòâà âîëîãäà, aus, çíàêîìñòâà àôèïñêèé, =(, çíàêîìñòâà äåâóøêà èùó õîçÿèíà, 201, çíàêîìñòâà â îðåíáóãå, 8-OO, äåâóøêè èíâàëèäû çíàêîìñòâî, =]]], çíàêîìñòâî âçðîñëûõ òðàíñîâ, %-)), ãîðîñêîï çíàêîìñòâ íà íåäåëþ, ztkl,
#198 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 14:56,
comment3, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã îáëàñòü, 36745, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ÷åáîêñàð, mzwgb, çíàêîìñòâàìàãàäàí, =-]]], çíàêîìñòâà äëÿ çàïðåòíîãî ñåêñà, %[[, ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü íàðîôîìèíñê çíàêîìñòâà, 505503, ñàéòû çíàêîìñòâ õàáàðîâñê, 8-), ñåêñ çíàêîìñòàâà, =-)), ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà áóãóëüìà, >:P, çíàêîìñòâà â ëóãàíñêå óêðàèíà, 053, õâè÷à êèåâ çíàêîìñòâà, :-(((, çíàêîìñòâà ëèâàíåö,